بایگانی برچسب برای: دبیرستان انرژی، دبیرستان انرژی مثبت، مجتمع آموزشی انرژی

بازدید مسئولان بهداشت از مجتمع انرژی مثبت

بازدید مسئولان بهداشت از مجتمع انرژی مثبت

👇👇👇👇

نظارت رُکن مهم برای پیشرفت و توسعه در تمامی زمینه هاست. 

البته این نگاه متاسفانه عمومیت ندارد .غیر حرفه ای ها  نظارت را غیرضرور ی و مزاحم می‌بینند.

مجتمع آموزشی انرژی مثبت

همواره در ارتقای کیفیِ خود کوشیده است.