مصطفی حسینی

تدریس در مدارس برتر کشور ( انرژی اتمی ، علامه حلی و …) مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

10 جلسه مبحث فیزیک

حرکت شناسی

حرکت یکنواخت

مسائل تکمیلی حرکت شناسی

قوانین نیوتن

شناخت نیروها و مسائل دینامیک

کار و انرژی

ویژگی های ماده

ویژگی های ماده

حل تست ویژگی های ماده

ماشین ها