مهدی-عائذی

مهدی عائذی

تدریس در مدارس برتر کشور ( انرژی اتمی ، علامه حلی و …) مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

10 جلسه مبحث جبر

عبارت های جبری و مفهوم اتحاد

اتحاد مربع دوجمله ای

اتحاد مزدوج

کاربرد اتحاد مزدوم در گویا کردن کسر

ساده کردن عبارات گویا

ساده کردن عبارات گویا

حل معادله

حل معادله

ساده کردن عبارات گویا

نامساوی ها