محمد امیری

تدریس در مدارس برتر کشور ( انرژی اتمی ، علامه حلی و …) مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

10 جلسه مبحث حساب

اعداد حقیقی

اعداد حقیقی

اعداد حقیقی

اعداد حقیقی

توان

توان

توان

توان

رادیکال و قواعد آن

رادیکال و قواعد آن