کوروش صدفی

تدریس در مدارس برتر کشور ( انرژی اتمی ، علامه حلی و …) مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

10 جلسه مبحث زیست و زمین شناسی

طبقه بندی جانداران

ویروس شناسی

باکتری شناسی

سلسله آغازیان

سلسله قارچ ها

خزه ها و سرخس ها

دانه داران و مخروط داران

گیاهان گلدار و انواع آن

بی مهرگان- اسفنج ها و کیسه تنان

کرم ها و خارتنان

بی مهره گان- بندپایان و نرم تنان

مهره داران- ماهی ها و دوزیستان

بی مهرگان- اسفنج ها و کیسه تنان

مهره داران- خزندگان و پرندگان

مهره داران-پستانداران

بوم شناسی

نوع زیستی و حل چند سوال