کامران کیومرثی

تدریس در مدارس برتر کشور ( انرژی اتمی ، علامه حلی و …) مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

12 جلسه مبحث شیمی

عبارت های جبری و مفهوم اتحاد

مواد و نقش آنها در زندگی

حل تست مواد و نقش آنها در زندگی

حل تست مواد و نقش آنها در زندگی

رفتار اتمها با یکدیگر

رفتار اتم ها با یکدیگر

حل تست رفتار اتمها با یکدیگر

حل تست رفتار اتمها با یکدیگر

به دنبال محیطی برای زندگی بهتر

به دنبال محیطی برای زندگی بهتر

حل تست به دنبال محیطی برای زندگی بهتر

حل تست به دنبال محیطی برای زندگی بهتر