آخرین اخبار

اطلاعیه شماره ۱ ثبت نام

با توجه به وجود پتانسيل های علمي فراوان در بين دانش آموزان مستعد شهر تهران و نيز محدوديت ظرفيت دبيرستان انرژي اتمي و در راستاي برقراري عدالت آموزشي و استفاده از پتانسيل هاي موجود، مجموعه ی آموزشی انرژي مثبت توسط  برخي از کادر اجرايي و آموزشي دبيرستان انرژي اتمی ايران در سال ۱۳۹۷ تاسيس گرديد. نخستين شعبه از مجموعه مدارس انرژي مثبت ويژه دانش آموزان ممتاز پسر در دوره دوم دبيرستان در منطقه ۳ تهران افتتاح گرديد و اینک پس از موفقیت های این دبیرستان در دوره ی دوم بر آن شدیم تا دبیرستان پسرانه انرژي مثبت را در دوره اول متوسطه در سال ۱۳۹۸ در منطقه ۶ تهران راه اندازی کنیم.