برنامه آموزشی دبیرستان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

دبیرستان انرژی مثبت طبق برنامه ریزی های قبلی صورت گرفته توانست در سال تحصیلی جدید از حضور دبیران برجسته دبیرستان انرژی اتمی بهره مند شود و بر همین اساس برنامه ی آموزشی دبیرستان به شرح ذیل تنظیم گردید.