::. آدرس مدرسه در سال تحصیلی  .::

متوسطه دوره اول

آدرس:

اتوبان حکیم – اتوبان کردستان جنوب خروجی خیابان ۲۷ ام – خیابان دبستان – خیابان ۲۳ شرقی پلاک 4

متوسطه دوره دوم

آدرس:

اتوبان حکیم – اتوبان کردستان جنوب خروجی خیابان ۲۷ ام – خیابان دبستان – خیابان ۲۳ شرقی پلاک 1

تلفن: ۸۸۰۰۱۰۰۵

dastreci
online