اخبار آموزشی دوره دوم

رتبه های برتر پایه دهم و یازدهم

✨✨✨✨✨ همه می‌توانند رؤیاپردازی کنند، اما انسان‌های *خاص هستند* که این رؤیا را به واقعیت بدل می‌کنند. ✨✨✨✨✨✨

رتبه های برتر پایه دهم و یازدهم
در آزمون سراسری مدارس برتر

اردوی نیم روزهٔ پایه دهم

اردوی نیم روزهٔ پایه دهم