آرمان وکیلی

تدریس در مدارس برتر کشور (  علامه حلی و …) مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

20 جلسه مبحث ریاضی ششم

کسرها

کسرها

کسرها

عدد و الگوهای عددی

عدد و الگوهای عددی

اعداد اعشاری

تقریب

تناسب و درصد

تناسب و درصد

تقارن و مختصات

تقارن و مختصات

اندازه گیری

اندازه گیری

عدد و الگوهای عددی

اندازه گیری

حل تست

حل تست

حل تست

حل تست

حل تست