آرمان وکیلی

تدریس در مدارس برتر کشور ( علامه حلی و …) مولف کتاب و آزمون های معتبر کشور

10 جلسه مباحث مجموعه ها و احتمال-حجم و مساحت

جلسه مباحث مجموعه ها و احتمال

تعریف مجموعه ها

زیرمجموعه ها و اجتماع و اشتراک

تفاضل مجموعه ها، اصل شمول و عدم شمول

حل تست

حل تست

حجم و مساحت

منشور وهرم

کره، استوانه و مخروط ها

حل تست

حل تست

حل تست