افشین ذهتاب

تدریس در مدارس برتر کشور ( انرژی اتمی ، علامه حلی و …) مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

10 جلسه مبحث حساب

فیثاغورث

قضیه تالس

تشابه

همنهشتی مثلث ها و زاویه ها