تأسیس

با توجه به وجود پتانسيل علمي فراوان در بين دانش آموزان مستعد شهر تهران و نيز محدوديت ظرفيت دبيرستان انرژي اتمي و در راستاي برقراري عدالت آموزشي و استفاده از پتانسيل هاي موجود، دبیرستان پسرانه انرژي مثبت توسط مديريت دبيرستان و برخي از کادر اجرايي و آموزشي دبيرستان انرژي اتمی ايران در سال 1397 ويژه دانش آموزان ممتاز پسر در دوره دوم دبيرستان در منطقه 3 تهران افتتاح گرديد. در سال 1398 نیز دبیرستان دوره اول انرژی مثبت در منطقه 6 تهران تاسیس گردید

اهداف

1- ایجاد الگوی مناسب برای تغییر نگرش مدیریت در آموزش بخش متوسطه
2- تربیت دانشمندان و پژوهشگران آینده ایران اسلامی با سمت دهی انگیزه ها و آموزشهای عمیق علوم پایه
3- تعیین نگرش دینی و عرق ملی در بین دانش آموزان فرهیخته 

ارکان مجتمع

1- رکن آموزش
2- رکن پرورش
3- رکن ورزش
4- رکن پژوهش
5- رکن سنجش