دوره متوسطه اول،مهمترین سال ها برای پرورش خلاقیت های تئوری و عملی دانش آموزان می باشد. دانش آموزان در طول تابستان در سمینارهای معرفی طرح های پژوهشی دبیرستان شرکت کرده و در پایان دانش آموزان به گروههای تخصصی تقسیم می شوند. در طول سال تحصیلی و در ساعات پژوهش که در برنامه گنجانده شده است، دانش آموزان با حضور در کارگاه، آزمایشگاه و یا سایت رایانه بر روی پروژه های خود فعالیت خواهند داشت. پروژه ها به صورت تیمی انجام خواهند شد تا علاوه بر کسب مهارت توسط دانش آموزان روحیه کار تیمی نیز در آنها تقویت شوند.

 همچنین دانش آموزان با شرکت در مسابقات علمی پژوهشی کشوری و بین المللی علاوه بر سنجش سطح علمی و مهارتی خود، با طرح ها و فعالیت های دیگر پژوهشگران آشنا شده که این موضوع منجر به افزایش توانمندی دانش آموزان میگردد.

کلاس پژوهش - ساخت کِمیکار