رسالت دبیرستان تنها رشد فکری دانش آموزان نیست. رشد حرکتی و کسب مهارت و استعدادیابی در رشته های ورزشی نیز از اهداف دبیرستان می باشد.
به توجه به اهمیت بحث ورزش و تربیت برنی در سنین نوجوانی، ساعات تربیت بدنی دبیرستان در سالن ورزشی سرپوشیده برگزار می گردد. تربیت بدنی در مجتمع آموزشی انرژی مثبت به ورزش های مادر اختصاص داشته که به دو بخش آموزش تئوری و عملی تقسیم می گردد.
برگزاری مسابقات درون مدرسه ای و شرکت فعال در مسابقات منطقه ای و استانی و نیز استعدادیابی و هدایت آن ها در مسیر رشد در برنامه های دپارتمان ورزش دیده می شود.

ورزش برای رشد کارکردهای مغزی و بهبود عملکرد دانش آموز بسیار مهم است.