فعالیت های معاونت فرهنگی در مناسبت های مذهبی و ملی