درخشش دانش آموزان انرژی مثبت در مسابقات فرهنگی, اداره آموزشی و پررورش منطقه 3

۱-   رتبه اول نهج البلاغه: آقای محمد مهدی معانی

۲-    رتبه اول مفاهیم قرآن کریم: آقای علیفرد

۳-    رتبه سوم صحیفه سجادیه: آقای کسری محمدعلی ابراهیم

۴-    رتبه سوم قرائت قرآن: آقای محمدجواد خسروی

۵-    رتبه سوم مداحی: آقای محمدپارسا طالبی

۶-     رتبه اول تئاتر: گروه تئاتر دبیرستان

۷-    رتبه دوم نمایشنامه خوانی: گروه نمایشنامه خوانی دبیرستان

۸-    رتبه اول بازیگری: آقای کوروش حیدری

۹-    رتبه اول تکنوازی موسیقی: آقای کوروش حیدری

۱۰-    رتبه اول کتابخوانی: آقای سپهر جهانگیری راد