جهت مشاهده ویدئوهای فوق به کانال زیر در سایت آپارات مراجعه نمایید.

Highschool_entrance_education

در صورتی که تمایل دارید در کلاس های انلاین با اساتید شرکت کنید، نام- نام خانوادگی- شماره تماس-پایه تحصیلی- مبحث و نام استاد مورد نظر خود را به شماره ۰۹۳۷۸۱۵۲۹۵۰ پیامک نمایید.

در جدول زیر توضیحات ویدئوها به همراه لینک تماشای هر کدام ارائه شده است

جدول اطلاعات فیلم های آموزشی پایه نهم
درس ریاضی درس علوم تجربی
شماره مبحث نام استاد موضوع جلسه مدت فیلم لینک دانلود شماره مبحث نام استاد موضوع جلسه مدت فیلم لینک دانلود
1 حساب محمود امیری اعداد حقیقی (1) 1 19:36 http://www.aparat.com/v/N8DiR 43 فیزیک مصطفی حسینی حرکت شناسی 1 33:06 http://www.aparat.com/v/PSUMZ
2 حساب محمود امیری اعداد حقیقی (2) 2 16:58 http://www.aparat.com/v/L6Tgz 44 فیزیک مصطفی حسینی حرکت یکنواخت 2 35:56 http://www.aparat.com/v/lFaAG
3 حساب محمود امیری اعداد حقیقی (3) 3 20:51 http://www.aparat.com/v/hTSG8 45 فیزیک مصطفی حسینی مسائل تکمیلی حرکت شناسی 3 36:11 http://www.aparat.com/v/bmCk9
4 حساب محمود امیری اعداد حقیقی (4) 4 17:07 http://www.aparat.com/v/qdr1l 46 فیزیک مصطفی حسینی قوانین نیوتن 4 41:21 http://www.aparat.com/v/zflWa
5 حساب محمود امیری توان (1) 5 23:47 http://www.aparat.com/v/fDxsw 47 فیزیک مصطفی حسینی شناخت نیروها و مسائل دینامیک 5 22:52 http://www.aparat.com/v/xe0HN
6 حساب محمود امیری توان (2) 6 20:57 http://www.aparat.com/v/53md0 48 فیزیک مصطفی حسینی کار و انرژی 6 44:17 http://www.aparat.com/v/Ols4W
7 حساب محمود امیری توان (3) 7 15:20 http://www.aparat.com/v/AfiHX 49 فیزیک مصطفی حسینی ویژگی های ماده (1) 7 44:26 http://www.aparat.com/v/zaDv3
8 حساب محمود امیری توان (4) 8 21:24 http://www.aparat.com/v/TAp3g 50 فیزیک مصطفی حسینی ویژگی های ماده (2) 8 39:11 http://www.aparat.com/v/VTsrz
9 حساب محمود امیری رادیکال و قواعد آن (1) 9 37:16 http://www.aparat.com/v/5QPR7 51 فیزیک مصطفی حسینی حل تست ویژگی های ماده 9 25:38 http://www.aparat.com/v/MqxVX
10 حساب محمود امیری رادیکال و قواعد آن (2) 10 19:55 http://www.aparat.com/v/pCcVK 52 فیزیک مصطفی حسینی ماشین ها 10 55:39 http://www.aparat.com/v/8vJw5
11 جبر مهدی عائذی عبارت های جبری و مفهوم اتحاد 1 19:04 http://www.aparat.com/v/VMQcH 53 زیست شناسی کورش صدفی طهران طبقه بندی جانداران 1 35:38 http://www.aparat.com/v/hYmvs
12 جبر مهدی عائذی اتحاد مربع دوجمله ای 2 22:30 http://www.aparat.com/v/3eLuE 54 زیست شناسی کورش صدفی طهران ویروس شناسی 2 22:16 http://www.aparat.com/v/8E0ai
13 جبر مهدی عائذی اتحاد مزدوج 3 14:13 http://www.aparat.com/v/mGV1p 55 زیست شناسی کورش صدفی طهران باکتری شناسی 3 22:19 http://www.aparat.com/v/yF91Y
14 جبر مهدی عائذی کاربرد اتحاد مزدوج در گویا کردن مخرج 4 09:03 http://www.aparat.com/v/71JE4 56 زیست شناسی کورش صدفی طهران سلسله آغازیان 4 26:53 http://www.aparat.com/v/9cIie
15 جبر مهدی عائذی ساده کردن عبارت گویا (1) 5 10:27 http://www.aparat.com/v/2A8li 57 زیست شناسی کورش صدفی طهران سلسله قارچ ها 5 27:11 http://www.aparat.com/v/gXnwq
16 جبر مهدی عائذی ساده کردن عبارت گویا (2) 6 12:52 http://www.aparat.com/v/jqmDN 58 زیست شناسی کورش صدفی طهران خزه ها و سرخس ها 6 22:50 http://www.aparat.com/v/iz3nF
17 جبر مهدی عائذی حل معاداله (1) 7 16:22 http://www.aparat.com/v/e2ytU 59 زیست شناسی کورش صدفی طهران دانه داران و مخروط داران 7 29:23 http://www.aparat.com/v/QH4gb
18 جبر مهدی عائذی حل معادله (2) 8 14:19 http://www.aparat.com/v/i7XeU 60 زیست شناسی کورش صدفی طهران گیاهان گلدار و انواع آن 8 29:37 http://www.aparat.com/v/wAkcE
19 جبر مهدی عائذی دستگاه معادلات 9 09:09 http://www.aparat.com/v/Bv6qm 61 زیست شناسی کورش صدفی طهران بی مهرگان- اسفنج ها و کیسه تنان 9 25:25 http://www.aparat.com/v/4hgsm
20 جبر مهدی عائذی نامساوی ها 10 18:50 http://www.aparat.com/v/rWk0Y 62 زیست شناسی کورش صدفی طهران بی مهرگان- کرم ها و خارتنان 10 27:09 http://www.aparat.com/v/0PwLf
21 هندسه مختصاتی عباس ثروتی دستگاه مختصات 1 22:40 http://www.aparat.com/v/Fzbtj 63 زیست شناسی کورش صدفی طهران بی مهرگان- بندپایان و نرم تنان 11 27:38 http://www.aparat.com/v/Buobh
22 هندسه مختصاتی عباس ثروتی معادله خط 2 27:32 http://www.aparat.com/v/vJbgH 64 زیست شناسی کورش صدفی طهران مهره داران- ماهی ها و دوزیستان 12 26:39 http://www.aparat.com/v/Qc08t
23 هندسه مختصاتی عباس ثروتی دستگاه معادلات 3 31:28 http://www.aparat.com/v/hBJUs 65 زیست شناسی کورش صدفی طهران مهره داران-خزندگان و پرندگان 13 30:21 http://www.aparat.com/v/XESAY
24 هندسه افشین زهتاب فیثاغورث 1 40:11 http://www.aparat.com/v/zwu5e 66 زیست شناسی کورش صدفی طهران مهره داران-پستانداران 14 28:04 http://www.aparat.com/v/4kd2p
25 هندسه افشین زهتاب قضیه تالس 2 27:37 http://www.aparat.com/v/GuZwy 67 زیست شناسی کورش صدفی طهران بوم شناسی (اکولوژی) 15 26:21 http://www.aparat.com/v/nuUrm
26 هندسه افشین زهتاب تشابه 3 33:42 http://www.aparat.com/v/sy0qg 68 زیست شناسی کورش صدفی طهران تنوع زیستی و حل چند سوال 16 27:32 http://www.aparat.com/v/yvrfd
27 هندسه افشین زهتاب همنهشتی مثلث ها و زاویه ها 4 34:01 http://www.aparat.com/v/0x4B3 69 شیمی کامران کیومرثی مواد و نقش آنها در زندگی (1) 1 23:04 http://www.aparat.com/v/lXDSN
28 مجموعه ها و احتمال آرمان وکیلی تعریف مجموعه ها 1 35:23 http://www.aparat.com/v/9m1wO 70 شیمی کامران کیومرثی مواد و نقش آنها در زندگی (2) 2 23:27 http://www.aparat.com/v/4MhAD
29 مجموعه ها و احتمال آرمان وکیلی زیرمجموعه ها و اجتماع و اشتراک 2 29:48 http://www.aparat.com/v/JBoFZ 71 شیمی کامران کیومرثی حل تست (1) 3 25:18 http://www.aparat.com/v/qWGAj
30 مجموعه ها و احتمال آرمان وکیلی تفاضل مجموعه ها و اصل شمول و عدم شمول 3 31:57 http://www.aparat.com/v/KrLgd 72 شیمی کامران کیومرثی حل تست (2) 4 32:02 http://www.aparat.com/v/OhBUY
31 مجموعه ها و احتمال آرمان وکیلی حل تست مجموعه ها (1) 4 18:10 http://www.aparat.com/v/oAQVF 73 شیمی کامران کیومرثی رفتار اتم ها با یکدیگر (1) 5 16:12 http://www.aparat.com/v/BlGc5
32 مجموعه ها و احتمال آرمان وکیلی حل تست مجموعه ها (2) 5 18:42 http://www.aparat.com/v/wV6az 74 شیمی کامران کیومرثی رفتار اتم ها با یکدیگر (2) 6 27:06 http://www.aparat.com/v/YNb5H
33 حجم و مساحت آرمان وکیلی منشور و هرم 1 14:33 http://www.aparat.com/v/895Rr 75 شیمی کامران کیومرثی حل تست (3) 7 31:55 http://www.aparat.com/v/yfoev
34 حجم و مساحت آرمان وکیلی کره و استوانه و مخروط 2 15:06 http://www.aparat.com/v/FobCG 76 شیمی کامران کیومرثی حل تست (4) 8 32:54 http://www.aparat.com/v/Lr9If
35 حجم و مساحت آرمان وکیلی حل تست مساحت و حجم (1) 3 24:43 http://www.aparat.com/v/pR5L0 77 شیمی کامران کیومرثی به دنبال محیطی برای زندگی بهتر(1) 9 27:44 http://www.aparat.com/v/TG9oS
36 حجم و مساحت آرمان وکیلی حل تست مساحت و حجم (2) 4 13:23 http://www.aparat.com/v/5svxN 78 شیمی کامران کیومرثی به دنبال محیطی برای زندگی بهتر(2) 10 26:39 http://www.aparat.com/v/zZQ03
37 حجم و مساحت آرمان وکیلی حل تست مساحت و حجم (3) 5 18:28 http://www.aparat.com/v/GdM8n 79 شیمی کامران کیومرثی حل تست (5) 11 20:34 http://www.aparat.com/v/HwxUm
38 خلاقیت عباس ثروتی منطق و استدلال ریاضی 1 25:31 http://www.aparat.com/v/xRFgP 80 شیمی کامران کیومرثی حل تست (6) 12 20:31 http://www.aparat.com/v/Dins1
39 خلاقیت عباس ثروتی ویژگی های اعداد 2 29:00 http://www.aparat.com/v/ZisCV


40 خلاقیت عباس ثروتی شمارش 3 27:59 http://www.aparat.com/v/wTDMa


41 خلاقیت عباس ثروتی مسائل صفحه شطرنج 4 32:48 http://www.aparat.com/v/jpD3J


42 خلاقیت عباس ثروتی اصل لانه کبوتری 5 26:43 http://www.aparat.com/v/DjCui