مهمترین هدف دبیرستان دوره اول، ایجاد بستر مناسب فکری جهت پرورش دانش آموزانی متعهد به باورهای ملی و مذهبی می باشد. نظر به اهمیت باورهای دانش آموزان در این سن و اثر گذاری نوع نگاه در شکل گیری شخصیت هر فرد، دبیرستان انرژی مثبت با درنظر گرفتن برنامه های مناسب و مرتبط سعی دارد دانش آموزانی پویا، متعهد، اخلاق مدار و دیندار در اختیار جامعه قرار دهد.

اهداف و فعالیت های فرهنگی دبیرستان

یک

آموزش تفکر درست با فرصت دادن به دانش آموزان برای بحث و تبادل نظر 

دو

ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت برقراری ارتباط میان محصل و کتاب از طریق ایجاد فعالیت هایی با محوریت کتاب خوانی

سه

آموزش اتخاذ تصمیمات صحیح و معقول، با واگذاری مسئولیت به آن ها در چارچوب قبول وظایف مدرسه ای

چهار

آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری در سطح مدرسه، منطقه، استان و کشور (قرآن و عترت، احکام، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، شعر و داستان نویسی، تئاتر، سرود، نقاشی و … )

پنج

برگزاری مراسمات مذهبی(نماز جماعت، مناسبت های مذهبی)

شش

ایجاد روحیه تعاون و همکاری و تقویت آن، از طریق مشارکت در اجرای برنامه های جمعی و گروهی با تکیه بر فعالیت های شورای دانش آموزی مدرسه

افتخارات فرهنگی و پرورشی دوره اول