فعالیت آموزشی بدون وجود سنجشی که نشان دهنده ی میزان یادگیری دانش آموز و قدرت انتقال دبیر باشد امری ناقص حساب می آید و ضرورت سنجش دانش آموز از ارکان اساسی آموزش می باشد.

فعالیت های شاخص در این حوزه

دبیرستان دوره اول انرژی مثبت ساختاری متدوام در برگزاری آزمون ها در نظر گرفته است به شکلی که علاوه بر پرسش های متداوم کلاسی، هر هفته از یک درس اختصاصی و دو درس عمومی آزمون هفتگی در زنگ آزمون برگزار می شود. که در آخر هر ماه مجموع آزمون های هفتگی (با در نظر گرفتن ضریب) به شکل کارنامه، نمره ی ماهانه دانش آموز را شکل می دهد.

دو آزمون میان ترم از تمامی دروس در ماه های آبان و فروردین برقرار است که نتایج ای آزمون ها همراه با کارنامه ی ماهانه و نمرات کلاسی، نمره ی مستمر را شکل می دهند.

به رسم معمول در ماه های دی و خرداد آزمون های ترم برقرار است که پس از برگزاری این آزمون ها نمره ی نهایی دانش آموز طبق فرمول آموزشی دبیرستان بدست می آید.