کسب مقام سوم در مسابقات ملی دریا مسیر

کسب مقام سوم در بین 27 تیم شرکت کننده در اولین دوره ی مسابقات ملی “دریا مسیر ” توسط تیم ماشین های شیمیایی دبیرستان را به خانواده انرژی مثبت تبریک می گوییم