دوره دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

دوره اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

  • کسب رتبه ی اول داستان نویسی – آتیلا سپری
  • کسب رتبه ی اول شعر نویسی – سپهر نوردی
  • کسب رتبه ی دوم مسابقات گروهی سرود 
  • کسب رتبه ی سوم مسابقات احکام  – محمد حسن پندار
  • برگزیده ی مسابقات تکنوازی – آتیلا سپری

دوره دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

کسب ۷۲ درصد قبولی در المپیادهای علمی کشور 

رتبه اول همنوازی در سطح منطقه

رتبه اول تکنوازی توسط دانش آموز ایلیا دانش پور پرور در سطح منطقه

رتبه اول مشاعره توسط دانش آموز محمدارسلان احمدی در سطح منطقه

رتبه دوم مشاعره توسط دانش آموز سهیل حسین پور در سطح منطقه 

رتبه اول گروه تئاتر با عنوان آرش کمانگیر در سطح منطقه 

رتبه اول بازیگری توسط دانش آموز حامد قاسم پور در سطح منطقه 

رتبه اول کارگردانی تئاتر توسط استاد عبدی در سطح منطقه