::. آدرس مدرسه در سال تحصیلی .::

متوسطه دوره اول
آدرس:
اتوبان حکیم – اتوبان کردستان جنوب خروجی خیابان ۲۷ ام – خیابان دبستان – خیابان ۲۳ شرقی پلاک ۴

متوسطه دوره دوم
آدرس:
اتوبان حکیم – اتوبان کردستان جنوب خروجی خیابان ۲۷ ام – خیابان دبستان – خیابان ۲۳ شرقی پلاک ۱
تلفن: ۸۸۰۰۱۰۰۵