جهت مشاهده ویدئوهای فوق به کانال زیر در سایت آپارات مراجعه نمایید

لیست تمامی کلاس ها و لینک مربوطه آن ها در فهرست زیر آمده است

جدول اطلاعات فیلم های آموزشی پایه نهم و ششم
شماره سال مبحث نام استاد موضوع جلسه مدت فیلم لینک دانلود
1 نهم حساب محمود امیری اعداد حقیقی (1) 1 19:36 http://www.aparat.com/v/N8DiR
2 نهم حساب محمود امیری اعداد حقیقی (2) 2 16:58 http://www.aparat.com/v/L6Tgz
3 نهم حساب محمود امیری اعداد حقیقی (3) 3 20:51 http://www.aparat.com/v/hTSG8
4 نهم حساب محمود امیری اعداد حقیقی (4) 4 17:07 http://www.aparat.com/v/qdr1l
5 نهم حساب محمود امیری توان (1) 5 23:47 http://www.aparat.com/v/fDxsw
6 نهم حساب محمود امیری توان (2) 6 20:57 http://www.aparat.com/v/53md0
7 نهم حساب محمود امیری توان (3) 7 15:20 http://www.aparat.com/v/AfiHX
8 نهم حساب محمود امیری توان (4) 8 21:24 http://www.aparat.com/v/TAp3g
9 نهم حساب محمود امیری رادیکال و قواعد آن (1) 9 37:16 http://www.aparat.com/v/5QPR7
10 نهم حساب محمود امیری رادیکال و قواعد آن (2) 10 19:55 http://www.aparat.com/v/pCcVK
11 نهم جبر مهدی عائذی عبارت های جبری و مفهوم اتحاد 1 19:04 http://www.aparat.com/v/VMQcH
12 نهم جبر مهدی عائذی اتحاد مربع دوجمله ای 2 22:30 http://www.aparat.com/v/3eLuE
13 نهم جبر مهدی عائذی اتحاد مزدوج 3 14:13 http://www.aparat.com/v/mGV1p
14 نهم جبر مهدی عائذی کاربرد اتحاد مزدوج در گویا کردن مخرج 4 09:03 http://www.aparat.com/v/71JE4
15 نهم جبر مهدی عائذی ساده کردن عبارت گویا (1) 5 10:27 http://www.aparat.com/v/2A8li
16 نهم جبر مهدی عائذی ساده کردن عبارت گویا (2) 6 12:52 http://www.aparat.com/v/jqmDN
17 نهم جبر مهدی عائذی حل معاداله (1) 7 16:22 http://www.aparat.com/v/e2ytU
18 نهم جبر مهدی عائذی حل معادله (2) 8 14:19 http://www.aparat.com/v/i7XeU
19 نهم جبر مهدی عائذی دستگاه معادلات 9 09:09 http://www.aparat.com/v/Bv6qm
20 نهم جبر مهدی عائذی نامساوی ها 10 18:50 http://www.aparat.com/v/rWk0Y
21 نهم هندسه مختصاتی عباس ثروتی دستگاه مختصات 1 22:40 http://www.aparat.com/v/Fzbtj
22 نهم هندسه مختصاتی عباس ثروتی معادله خط 2 27:32 http://www.aparat.com/v/vJbgH
23 نهم هندسه مختصاتی عباس ثروتی دستگاه معادلات 3 31:28 http://www.aparat.com/v/hBJUs
24 نهم هندسه افشین زهتاب فیثاغورث 1 40:11 http://www.aparat.com/v/zwu5e
25 نهم هندسه افشین زهتاب قضیه تالس 2 27:37 http://www.aparat.com/v/GuZwy
26 نهم هندسه افشین زهتاب تشابه 3 33:42 http://www.aparat.com/v/sy0qg
27 نهم هندسه افشین زهتاب همنهشتی مثلث ها و زاویه ها 4 34:01 http://www.aparat.com/v/0x4B3
28 نهم مجموعه ها و احتمال آرمان وکیلی تعریف مجموعه ها 1 35:23 http://www.aparat.com/v/9m1wO
29 نهم مجموعه ها و احتمال آرمان وکیلی زیرمجموعه ها و اجتماع و اشتراک 2 29:48 http://www.aparat.com/v/JBoFZ
30 نهم مجموعه ها و احتمال آرمان وکیلی تفاضل مجموعه ها و اصل شمول و عدم شمول 3 31:57 http://www.aparat.com/v/KrLgd
31 نهم مجموعه ها و احتمال آرمان وکیلی حل تست مجموعه ها (1) 4 18:10 http://www.aparat.com/v/oAQVF
32 نهم مجموعه ها و احتمال آرمان وکیلی حل تست مجموعه ها (2) 5 18:42 http://www.aparat.com/v/wV6az
33 نهم حجم و مساحت آرمان وکیلی منشور و هرم 6 14:33 http://www.aparat.com/v/895Rr
34 نهم حجم و مساحت آرمان وکیلی کره و استواه و مخروط 7 15:06 http://www.aparat.com/v/FobCG
35 نهم حجم و مساحت آرمان وکیلی حل تست مساحت و حجم (1) 8 24:43 http://www.aparat.com/v/pR5L0
36 نهم حجم و مساحت آرمان وکیلی حل تست مساحت و حجم (2) 9 13:23 http://www.aparat.com/v/5svxN
37 نهم حجم و مساحت آرمان وکیلی حل تست مساحت و حجم (3) 10 18:28 http://www.aparat.com/v/GdM8n
38 نهم خلاقیت عباس ثروتی منطق و استدلال ریاضی 1 25:31 http://www.aparat.com/v/xRFgP
39 نهم خلاقیت عباس ثروتی ویژگی های اعداد 2 29:00 http://www.aparat.com/v/ZisCV
40 نهم خلاقیت عباس ثروتی شمارش 3 27:59 http://www.aparat.com/v/wTDMa
41 نهم خلاقیت عباس ثروتی مسائل صفحه شطرنج 4 32:48 http://www.aparat.com/v/jpD3J
42 نهم خلاقیت عباس ثروتی اصل لانه کبوتری 5 26:43 http://www.aparat.com/v/DjCui
43 نهم فیزیک مصطفی حسینی حرکت شناسی 1 33:06 http://www.aparat.com/v/PSUMZ
44 نهم فیزیک مصطفی حسینی حرکت یکنواخت 2 35:56 http://www.aparat.com/v/lFaAG
45 نهم فیزیک مصطفی حسینی مسائل تکمیلی حرکت شناسی 3 36:11 http://www.aparat.com/v/bmCk9
46 نهم فیزیک مصطفی حسینی قوانین نیوتن 4 41:21 http://www.aparat.com/v/zflWa
47 نهم فیزیک مصطفی حسینی شناخت نیروها و مسائل دینامیک 5 22:52 http://www.aparat.com/v/xe0HN
48 نهم فیزیک مصطفی حسینی کار و انرژی 6 44:17 http://www.aparat.com/v/Ols4W
49 نهم فیزیک مصطفی حسینی ویژگی های ماده (1) 7 44:26 http://www.aparat.com/v/zaDv3
50 نهم فیزیک مصطفی حسینی ویژگی های ماده (2) 8 39:11 http://www.aparat.com/v/VTsrz
51 نهم فیزیک مصطفی حسینی حل تست ویژگی های ماده 9 25:38 http://www.aparat.com/v/MqxVX
52 نهم فیزیک مصطفی حسینی ماشین ها 10 55:39 http://www.aparat.com/v/8vJw5
53 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران طبقه بندی جانداران 1 35:38 http://www.aparat.com/v/hYmvs
54 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران ویروس شناسی 2 22:16 http://www.aparat.com/v/8E0ai
55 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران باکتری شناسی 3 22:19 http://www.aparat.com/v/yF91Y
56 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران سلسله آغازیان 4 26:53 http://www.aparat.com/v/9cIie
57 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران سلسله قارچ ها 5 27:11 http://www.aparat.com/v/gXnwq
58 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران خزه ها و سرخس ها 6 22:50 http://www.aparat.com/v/iz3nF
59 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران دانه داران و مخروط داران 7 29:23 http://www.aparat.com/v/QH4gb
60 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران گیاهان گلدار و انواع آن 8 29:37 http://www.aparat.com/v/wAkcE
61 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران بی مهرگان- اسفنج ها و کیسه تنان 9 25:25 http://www.aparat.com/v/4hgsm
62 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران بی مهرگان- کرم ها و خارتنان 10 27:09 http://www.aparat.com/v/0PwLf
63 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران بی مهرگان- بندپایان و نرم تنان 11 27:38 http://www.aparat.com/v/Buobh
64 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران مهره داران- ماهی ها و دوزیستان 12 26:39 http://www.aparat.com/v/Qc08t
65 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران مهره داران-خزندگان و پرندگان 13 30:21 http://www.aparat.com/v/XESAY
66 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران مهره داران-پستانداران 14 28:04 http://www.aparat.com/v/4kd2p
67 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران بوم شناسبی (اکولوژی) 15 26:21 http://www.aparat.com/v/nuUrm
68 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران تنوع زیستی و حل چند سوال 16 27:32 http://www.aparat.com/v/yvrfd
69 نهم شیمی کامران کیومرثی مواد و نقش آنها در زندگی (1) 1 23:04 http://www.aparat.com/v/lXDSN
70 نهم شیمی کامران کیومرثی مواد و نقش آنها در زندگی (2) 2 23:27 http://www.aparat.com/v/4MhAD
71 نهم شیمی کامران کیومرثی حل تست (1) 3 25:18 http://www.aparat.com/v/qWGAj
72 نهم شیمی کامران کیومرثی حل تست (2) 4 32:02 http://www.aparat.com/v/OhBUY
73 نهم شیمی کامران کیومرثی رفتار اتم ها با یکدیگر (1) 5 16:12 http://www.aparat.com/v/BlGc5
74 نهم شیمی کامران کیومرثی رفتار اتم ها با یکدیگر (2) 6 27:06 http://www.aparat.com/v/YNb5H
75 نهم شیمی کامران کیومرثی حل تست (3) 7 31:55 http://www.aparat.com/v/yfoev
76 نهم شیمی کامران کیومرثی حل تست (4) 8 32:54 http://www.aparat.com/v/Lr9If
77 نهم شیمی کامران کیومرثی به دنبال محیطی برای زندگی بهتر(1) 9 27:44 http://www.aparat.com/v/TG9oS
78 نهم شیمی کامران کیومرثی به دنبال محیطی برای زندگی بهتر(2) 10 26:39 http://www.aparat.com/v/zZQ03
79 نهم شیمی کامران کیومرثی حل تست (5) 11 20:34 http://www.aparat.com/v/HwxUm
80- نهم شیمی کامران کیومرثی حل تست (6) 12 20:31 http://www.aparat.com/v/Dins1
81 ششم ریاضی آرمان وکیلی کسرها (1) 1 26:05 http:/www.aparat.com/v/lWnwy
82 ششم ریاضی آرمان وکیلی کسرها (2) 2 24:24 http://www.aparat.com/v/HB3OU
83 ششم ریاضی آرمان وکیلی کسرها (3) 3 17:49 http://www.aparat.com/v/morze
84 ششم ریاضی آرمان وکیلی عدد و الگوهای عددی (1) 4 21:46 http://www.aparat.com/v/lFb7g
85 ششم ریاضی آرمان وکیلی عدد و الگوهای عددی (2) 5 28:32 http://www.aparat.com/v/vzuay
86 ششم ریاضی آرمان وکیلی اعداد اعشاری 6 22:37 http://www.aparat.com/v/eMfg7
87 ششم ریاضی آرمان وکیلی تقریب 7 11:29 http://www.aparat.com/v/jkc8O
88 ششم ریاضی آرمان وکیلی تناسب و درصد (1) 8 30:01 http://www.aparat.com/v/yOm56
89 ششم ریاضی آرمان وکیلی تناسب و درصد (2) 9 25:28 http://www.aparat.com/v/PWxwV
90 ششم ریاضی آرمان وکیلی تقارن و مختصات (1) 10 21:48 http://www.aparat.com/v/jQ1x3
91 ششم ریاضی آرمان وکیلی تقارن و مختصات (2) 11 17:19 http://www.aparat.com/v/6Yc1z
92 ششم ریاضی آرمان وکیلی اندازه گیری (1) 12 19:58 http://www.aparat.com/v/6L3xG
93 ششم ریاضی آرمان وکیلی اندازه گیری (2) 13 22:19 http://www.aparat.com/v/IvY6N
94 ششم ریاضی آرمان وکیلی اندازه گیری (3) 14 16:40 http://www.aparat.com/v/Hm1WS
95 ششم ریاضی آرمان وکیلی اندازه گیری (4) 15 20:27 http://www.aparat.com/v/wCjec
96 ششم ریاضی آرمان وکیلی حل تست (1) 16 28:48 http://www.aparat.com/v/Io4TV
97 ششم ریاضی آرمان وکیلی حل تست (2) 17 29:07 http://www.aparat.com/v/FCjwy
98 ششم ریاضی آرمان وکیلی حل تست (3) 18 24:08 http://www.aparat.com/v/L8aig
99 ششم ریاضی آرمان وکیلی حل تست (4) 19 23:00 http://www.aparat.com/v/fdkrz
100 ششم ریاضی آرمان وکیلی حل تست (5) 20 21:06 http://www.aparat.com/v/y1Mb9