واحد پژوهش-دوره دوم

واحد پژوهش دبيرستان انرژی مثبت با هدف پرورش توانمندي دانش آموزان در عرصه هاي مختلف صنعتي و پژوهشي كشور كه در برنامه ريزي هاي نظام آموزشي كشور مورد غفلت واقع شده، تأسيس گرديده است. اين واحد با برگزاري دوره های تخصصی و علمی به افزايش توانمنديهاي دانش آموزان و همچنين توسعه ديد علمي و عملي آنان كمك مينمايد.
از آنجا كه حضور در مسابقات دانش آموزي و دانشجويي از قبيل مسابقات سلام كاپ، شريف كاپ، ايران اپن و … و جشنوارههاي پژوهشي، از قبيل جشنواره خوارزمي، جشنواره ايدههاي برتر يزد و … هم در راستاي انگيزش و خودباوري دانش آموزان و هم در موفقيتهاي آينده آنان تأثير بسزايي دارد، واحد پژوهش برنامه هاي عمومي كاري خود را بر اساس اين مسابقات و جشنواره ها تدوين نموده است. در حالات خاص هم كه دانش آموز صاحب ايدهاي است كه در هيچكدام از مسابقات و جشنواره ها امكان معرفي شدن نداشته باشد، واحد پژوهش با برگزاري كلاسها و جلسات مشاوره خصوصي به ياري دانش آموز خواهد شتافت.
در ميان فعاليتهاي پژوهشي ياد شده، برنامههايي از قبيل بازديدهاي علمي و پژوهشي و سمينارهای مختلف هم در برنامه هاي سالانه واحد پژوهش گنجانده شده است.

رضا آقایاری مسئول واحد پژوهش

ماشین های شیمیایی
علیرضا شاه حسینی
هومن غریب زاده
شبیه ساز دوبعدی
مجتبی موذن
نادر زارع
امید امینی
علیرضا صدرایی