ویدئوهای آموزشی آزمون ورودی مدارس برتر

جهت مشاهده ویدئوهای فوق به کانال زیر در سایت آپارات مراجعه نمایید.

Highschool_entrance_education

در صورتی که تمایل دارید در کلاس های انلاین با اساتید شرکت کنید، نام- نام خانوادگی- شماره تماس-پایه تحصیلی- مبحث و نام استاد مورد نظر خود را به شماره ۰۹۳۷۸۱۵۲۹۵۰ پیامک نمایید.

در جدول زیر توضیحات ویدئوها به همراه لینک تماشای هر کدام ارائه شده است

 

جدول اطلاعات فیلم های آموزشی پایه نهم و ششم
شماره سال مبحث نام استاد موضوع جلسه مدت فیلم لینک دانلود
1 نهم حساب محمود امیری اعداد حقیقی (1) 1 19:36 http://www.aparat.com/v/N8DiR
2 نهم حساب محمود امیری اعداد حقیقی (2) 2 16:58 http://www.aparat.com/v/L6Tgz
3 نهم حساب محمود امیری اعداد حقیقی (3) 3 20:51 http://www.aparat.com/v/hTSG8
4 نهم حساب محمود امیری اعداد حقیقی (4) 4 17:07 http://www.aparat.com/v/qdr1l
5 نهم حساب محمود امیری توان (1) 5 23:47 http://www.aparat.com/v/fDxsw
6 نهم حساب محمود امیری توان (2) 6 20:57 http://www.aparat.com/v/53md0
7 نهم حساب محمود امیری توان (3) 7 15:20 http://www.aparat.com/v/AfiHX
8 نهم حساب محمود امیری توان (4) 8 21:24 http://www.aparat.com/v/TAp3g
9 نهم حساب محمود امیری رادیکال و قواعد آن (1) 9 37:16 http://www.aparat.com/v/5QPR7
10 نهم حساب محمود امیری رادیکال و قواعد آن (2) 10 19:55 http://www.aparat.com/v/pCcVK
11 نهم جبر مهدی عائذی عبارت های جبری و مفهوم اتحاد 1 19:04 http://www.aparat.com/v/VMQcH
12 نهم جبر مهدی عائذی اتحاد مربع دوجمله ای 2 22:30 http://www.aparat.com/v/3eLuE
13 نهم جبر مهدی عائذی اتحاد مزدوج 3 14:13 http://www.aparat.com/v/mGV1p
14 نهم جبر مهدی عائذی کاربرد اتحاد مزدوج در گویا کردن مخرج 4 09:03 http://www.aparat.com/v/71JE4
15 نهم جبر مهدی عائذی ساده کردن عبارت گویا (1) 5 10:27 http://www.aparat.com/v/2A8li
16 نهم جبر مهدی عائذی ساده کردن عبارت گویا (2) 6 12:52 http://www.aparat.com/v/jqmDN
17 نهم جبر مهدی عائذی حل معاداله (1) 7 16:22 http://www.aparat.com/v/e2ytU
18 نهم جبر مهدی عائذی حل معادله (2) 8 14:19 http://www.aparat.com/v/i7XeU
19 نهم جبر مهدی عائذی دستگاه معادلات 9 09:09 http://www.aparat.com/v/Bv6qm
20 نهم جبر مهدی عائذی نامساوی ها 10 18:50 http://www.aparat.com/v/rWk0Y
21 نهم هندسه مختصاتی عباس ثروتی دستگاه مختصات 1 22:40 http://www.aparat.com/v/Fzbtj
22 نهم هندسه مختصاتی عباس ثروتی معادله خط 2 27:32 http://www.aparat.com/v/vJbgH
23 نهم هندسه مختصاتی عباس ثروتی دستگاه معادلات 3 31:28 http://www.aparat.com/v/hBJUs
24 نهم هندسه افشین زهتاب فیثاغورث 1 40:11 http://www.aparat.com/v/zwu5e
25 نهم هندسه افشین زهتاب قضیه تالس 2 27:37 http://www.aparat.com/v/GuZwy
26 نهم هندسه افشین زهتاب تشابه 3 33:42 http://www.aparat.com/v/sy0qg
27 نهم هندسه افشین زهتاب همنهشتی مثلث ها و زاویه ها 4 34:01 http://www.aparat.com/v/0x4B3
28 نهم مجموعه ها و احتمال آرمان وکیلی تعریف مجموعه ها 1 35:23 http://www.aparat.com/v/9m1wO
29 نهم مجموعه ها و احتمال آرمان وکیلی زیرمجموعه ها و اجتماع و اشتراک 2 29:48 http://www.aparat.com/v/JBoFZ
30 نهم مجموعه ها و احتمال آرمان وکیلی تفاضل مجموعه ها و اصل شمول و عدم شمول 3 31:57 http://www.aparat.com/v/KrLgd
31 نهم مجموعه ها و احتمال آرمان وکیلی حل تست مجموعه ها (1) 4 18:10 http://www.aparat.com/v/oAQVF
32 نهم مجموعه ها و احتمال آرمان وکیلی حل تست مجموعه ها (2) 5 18:42 http://www.aparat.com/v/wV6az
33 نهم حجم و مساحت آرمان وکیلی منشور و هرم 6 14:33 http://www.aparat.com/v/895Rr
34 نهم حجم و مساحت آرمان وکیلی کره و استواه و مخروط 7 15:06 http://www.aparat.com/v/FobCG
35 نهم حجم و مساحت آرمان وکیلی حل تست مساحت و حجم (1) 8 24:43 http://www.aparat.com/v/pR5L0
36 نهم حجم و مساحت آرمان وکیلی حل تست مساحت و حجم (2) 9 13:23 http://www.aparat.com/v/5svxN
37 نهم حجم و مساحت آرمان وکیلی حل تست مساحت و حجم (3) 10 18:28 http://www.aparat.com/v/GdM8n
38 نهم خلاقیت عباس ثروتی منطق و استدلال ریاضی 1 25:31 http://www.aparat.com/v/xRFgP
39 نهم خلاقیت عباس ثروتی ویژگی های اعداد 2 29:00 http://www.aparat.com/v/ZisCV
40 نهم خلاقیت عباس ثروتی شمارش 3 27:59 http://www.aparat.com/v/wTDMa
41 نهم خلاقیت عباس ثروتی مسائل صفحه شطرنج 4 32:48 http://www.aparat.com/v/jpD3J
42 نهم خلاقیت عباس ثروتی اصل لانه کبوتری 5 26:43 http://www.aparat.com/v/DjCui
43 نهم فیزیک مصطفی حسینی حرکت شناسی 1 33:06 http://www.aparat.com/v/PSUMZ
44 نهم فیزیک مصطفی حسینی حرکت یکنواخت 2 35:56 http://www.aparat.com/v/lFaAG
45 نهم فیزیک مصطفی حسینی مسائل تکمیلی حرکت شناسی 3 36:11 http://www.aparat.com/v/bmCk9
46 نهم فیزیک مصطفی حسینی قوانین نیوتن 4 41:21 http://www.aparat.com/v/zflWa
47 نهم فیزیک مصطفی حسینی شناخت نیروها و مسائل دینامیک 5 22:52 http://www.aparat.com/v/xe0HN
48 نهم فیزیک مصطفی حسینی کار و انرژی 6 44:17 http://www.aparat.com/v/Ols4W
49 نهم فیزیک مصطفی حسینی ویژگی های ماده (1) 7 44:26 http://www.aparat.com/v/zaDv3
50 نهم فیزیک مصطفی حسینی ویژگی های ماده (2) 8 39:11 http://www.aparat.com/v/VTsrz
51 نهم فیزیک مصطفی حسینی حل تست ویژگی های ماده 9 25:38 http://www.aparat.com/v/MqxVX
52 نهم فیزیک مصطفی حسینی ماشین ها 10 55:39 http://www.aparat.com/v/8vJw5
53 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران طبقه بندی جانداران 1 35:38 http://www.aparat.com/v/hYmvs
54 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران ویروس شناسی 2 22:16 http://www.aparat.com/v/8E0ai
55 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران باکتری شناسی 3 22:19 http://www.aparat.com/v/yF91Y
56 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران سلسله آغازیان 4 26:53 http://www.aparat.com/v/9cIie
57 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران سلسله قارچ ها 5 27:11 http://www.aparat.com/v/gXnwq
58 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران خزه ها و سرخس ها 6 22:50 http://www.aparat.com/v/iz3nF
59 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران دانه داران و مخروط داران 7 29:23 http://www.aparat.com/v/QH4gb
60 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران گیاهان گلدار و انواع آن 8 29:37 http://www.aparat.com/v/wAkcE
61 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران بی مهرگان- اسفنج ها و کیسه تنان 9 25:25 http://www.aparat.com/v/4hgsm
62 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران بی مهرگان- کرم ها و خارتنان 10 27:09 http://www.aparat.com/v/0PwLf
63 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران بی مهرگان- بندپایان و نرم تنان 11 27:38 http://www.aparat.com/v/Buobh
64 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران مهره داران- ماهی ها و دوزیستان 12 26:39 http://www.aparat.com/v/Qc08t
65 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران مهره داران-خزندگان و پرندگان 13 30:21 http://www.aparat.com/v/XESAY
66 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران مهره داران-پستانداران 14 28:04 http://www.aparat.com/v/4kd2p
67 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران بوم شناسبی (اکولوژی) 15 26:21 http://www.aparat.com/v/nuUrm
68 نهم زیست شناسی کورش صدفی طهران تنوع زیستی و حل چند سوال 16 27:32 http://www.aparat.com/v/yvrfd
69 نهم شیمی کامران کیومرثی مواد و نقش آنها در زندگی (1) 1 23:04 http://www.aparat.com/v/lXDSN
70 نهم شیمی کامران کیومرثی مواد و نقش آنها در زندگی (2) 2 23:27 http://www.aparat.com/v/4MhAD
71 نهم شیمی کامران کیومرثی حل تست (1) 3 25:18 http://www.aparat.com/v/qWGAj
72 نهم شیمی کامران کیومرثی حل تست (2) 4 32:02 http://www.aparat.com/v/OhBUY
73 نهم شیمی کامران کیومرثی رفتار اتم ها با یکدیگر (1) 5 16:12 http://www.aparat.com/v/BlGc5
74 نهم شیمی کامران کیومرثی رفتار اتم ها با یکدیگر (2) 6 27:06 http://www.aparat.com/v/YNb5H
75 نهم شیمی کامران کیومرثی حل تست (3) 7 31:55 http://www.aparat.com/v/yfoev
76 نهم شیمی کامران کیومرثی حل تست (4) 8 32:54 http://www.aparat.com/v/Lr9If
77 نهم شیمی کامران کیومرثی به دنبال محیطی برای زندگی بهتر(1) 9 27:44 http://www.aparat.com/v/TG9oS
78 نهم شیمی کامران کیومرثی به دنبال محیطی برای زندگی بهتر(2) 10 26:39 http://www.aparat.com/v/zZQ03
79 نهم شیمی کامران کیومرثی حل تست (5) 11 20:34 http://www.aparat.com/v/HwxUm
80- نهم شیمی کامران کیومرثی حل تست (6) 12 20:31 http://www.aparat.com/v/Dins1
81 ششم ریاضی آرمان وکیلی کسرها (1) 1 26:05 http:/www.aparat.com/v/lWnwy
82 ششم ریاضی آرمان وکیلی کسرها (2) 2 24:24 http://www.aparat.com/v/HB3OU
83 ششم ریاضی آرمان وکیلی کسرها (3) 3 17:49 http://www.aparat.com/v/morze
84 ششم ریاضی آرمان وکیلی عدد و الگوهای عددی (1) 4 21:46 http://www.aparat.com/v/lFb7g
85 ششم ریاضی آرمان وکیلی عدد و الگوهای عددی (2) 5 28:32 http://www.aparat.com/v/vzuay
86 ششم ریاضی آرمان وکیلی اعداد اعشاری 6 22:37 http://www.aparat.com/v/eMfg7
87 ششم ریاضی آرمان وکیلی تقریب 7 11:29 http://www.aparat.com/v/jkc8O
88 ششم ریاضی آرمان وکیلی تناسب و درصد (1) 8 30:01 http://www.aparat.com/v/yOm56
89 ششم ریاضی آرمان وکیلی تناسب و درصد (2) 9 25:28 http://www.aparat.com/v/PWxwV
90 ششم ریاضی آرمان وکیلی تقارن و مختصات (1) 10 21:48 http://www.aparat.com/v/jQ1x3
91 ششم ریاضی آرمان وکیلی تقارن و مختصات (2) 11 17:19 http://www.aparat.com/v/6Yc1z
92 ششم ریاضی آرمان وکیلی اندازه گیری (1) 12 19:58 http://www.aparat.com/v/6L3xG
93 ششم ریاضی آرمان وکیلی اندازه گیری (2) 13 22:19 http://www.aparat.com/v/IvY6N
94 ششم ریاضی آرمان وکیلی اندازه گیری (3) 14 16:40 http://www.aparat.com/v/Hm1WS
95 ششم ریاضی آرمان وکیلی اندازه گیری (4) 15 20:27 http://www.aparat.com/v/wCjec
96 ششم ریاضی آرمان وکیلی حل تست (1) 16 28:48 http://www.aparat.com/v/Io4TV
97 ششم ریاضی آرمان وکیلی حل تست (2) 17 29:07 http://www.aparat.com/v/FCjwy
98 ششم ریاضی آرمان وکیلی حل تست (3) 18 24:08 http://www.aparat.com/v/L8aig
99 ششم ریاضی آرمان وکیلی حل تست (4) 19 23:00 http://www.aparat.com/v/fdkrz
100 ششم ریاضی آرمان وکیلی حل تست (5) 20 21:06 http://www.aparat.com/v/y1Mb9